لیتوپس و فامیل وابسته

این دسته از ساکیولنت ها در نیمه دوم سال شروع به رشد میکنند و در فصل گرم سال معمولا خواب هستند.